เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
งานประกันคุณภาพ

คำสั่งงานประกันคณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งโครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฉับบปรับปรุง พ.ศ. 2558
เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556
SAR 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีประเมินซ้ำ ปีการศึกษา 2557

   เอกสารดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2561 
 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2560   

แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 
คู่มือประกันคุณภาพ 2557
มาตรฐานการบริหารงานสถานศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมุลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษษ พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาขีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
 
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

   -  เอกสารงานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มงานหลักสูตร
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2558
ชุดเบิกค่าสอนนอกเวลา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1/2558
ตารางการมาปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู / ครูจ้างสอน / บุคลากร
ชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2558
งานครูที่ปรึกษา
เว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 12 กรกฎาคม 2560
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  PDF 

(ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.042-512434 แฟกซ์.042-512435


คำสั่ง วท.นครพนม

 คำสั่ง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  ดาว์นโหลดได้ที่นี่ 
  คำสั่งเลขที่ 250/2558 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา  2558 

  คำสั่งเลขที่ 213/2559 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา  2559 

คำสั่งเลขที่ 253/2560 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 


แนะนำวิทยาลัย


คุณธรรม5ประการสู่5ห้องชีวิต


                     


ข่าวสารล่าสุด  3 ข่าวสารล่าสุดข่าวสารล่าสุด

สอบ V-NET   ข่าวสารล่าสุด

สอบ V-NET ปวช. กำหนดสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปวส. กำหนดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

ผู้บันทึก info เมื่อ Wednesday 29 Nov 17@ 13:02:14 ICT (20 ครั้ง)
(อ่านต่อ... | คะแนน 0)


กำหนดเปิด -ปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และกำหนดวันลงทะเบียนเรียน  ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม งานทะเบียน ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ปวช.๑ ในวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๐ / ปวช.๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ /ปวช.๓ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปวส.๑ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปวส.๒ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บันทึก info เมื่อ Thursday 12 Oct 17@ 15:20:35 ICT (42 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  ข่าวสารล่าสุด

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันชนนพรรษา ๑๒ สิงหาคม และวิทยาลัยเทคนิคนครพนมรวมใจภักดี ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

ผู้บันทึก info เมื่อ Tuesday 08 Aug 17@ 14:57:23 ICT (94 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)ข่าวสารประจำวัน 10 ข่าวสารประจำวัน
 · (PHP-Nuke)  ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเ... (104 ครั้ง) Thursday 08 Jun 17@ 09:22:17 ICT 
 · (PHP-Nuke)  ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง... (98 ครั้ง) Thursday 08 Jun 17@ 09:12:53 ICT 
 · ()   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ว... (664 ครั้ง) Monday 08 Jun 15@ 10:17:44 ICT 
 · ()  ประกวดขวัญใจเทคนิค ดาว เดือน ดาวเที... (880 ครั้ง) Monday 08 Jun 15@ 10:09:38 ICT 
 · ()  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม... (1,261 ครั้ง) Friday 24 Apr 15@ 10:26:53 ICT 
 · (คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพน)  คำสั่ง วทก.นพ.57 (716 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 16:06:27 ICT 
 · (PHP-Nuke)  อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจ... (681 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 09:13:45 ICT 


[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับเงินเรียนฟรี15ปี รูปภาพ จำนวน 1 รูป RSS Feed
รับเงินเรียนฟรี15ปี
  จากงานการเงินแจ้ง นศ. รับเงินเรียนฟรี15ปี ี1.สำเนาบัตรประชาชน นศ. 2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง 3....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการสอบ V-NET รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feed
กำหนดการสอบ V-NET
  ปวช. กำหนดสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปวส. กำหนดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2560
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะอาชีวะศึกษาจังหวัด ฮิต RSS Feed
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะอาชีวะศึกษาจังหวัด
  ขอเชิญร่วมกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัด จังหวัดนครพนม ประจำปีก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเ... รูปภาพ จำนวน 7 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเ...
  ท่านนิพาพร คัดธนะเงิน ประธานในพิธี ประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รางวัลเหรียญทองแดง รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต RSS Feed
รางวัลเหรียญทองแดง
  วท.นครพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ รางวัลเหรียญทองแดง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครประเภคโควต้า ฮิต RSS Feed
รับสมัครประเภคโควต้า
  สอบถามรายละเอียดวิชาได้ที่งานทะเบียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
  16 พฤศจิกายน 2560. ท่านผู้อำนวยการพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษานครพนม ให้เกียรติเป็นประธาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมวิชาการองค์การนักษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ... ฮิต RSS Feed
ประชุมวิชาการองค์การนักษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ...
  ท่านนิพาพร คัดธนะเงิน ประธานในพิธี ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ] 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ]

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ]  

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ] 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ]  

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสาย อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560) Download [ 1 ] , [ 2 ] 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)

v-cop(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) นักศึกษาปรับปรุง Resume ได้ที่นี่  <<<<<<


แฟนเพ็จ วจ.นพ


เว็บไซต์นครพนม

จังหวัดนครพนม


ผู้อำนวยการ


นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.083-144-8555
E-Mail : puichet.l555@gmail.com

 

บทความผู้อำนวยการ
ปี 2554
วิสาขบูชา สัมมาวาจา วจ.นครพนม 19 กรกฎาคม 2554
 การจัดการศึกษาในเรือนจำ 20 พฤษภาคม 2554
 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การจัดการเรียนการสอนร่วม โรงเรียนแกนมัธยม
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอท่าอุเทน 24 เมษายน 2554
 งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 18 ตุลาคม 2554

ปี 2555
Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 15 ตุลาคม 2555
 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ปี 2556
งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 19 ตุลาคม 2556

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 94
คำแนะนำ: 0
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย