"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน"
แนะนำวิทยาลัยฯ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ November 2008
ข้อมูลสถานศึกษา

 หน้าแรก
 ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน
 ประวัติ
 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 พันธกิจ(Mission)
 ทำเนียบผู้บริหาร
 อัตรากำลังบุคลากร
 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
 ข้อมูลนักศึกษา ปวช. ปวส.
 แนะนำและบอกต่อ
 แบบสำรวจ
 เผยแพร่ข่าวสาร
 วารสาร
 หัวข้อเรื่อง
 สารบัญเว็บ
 สถิติการเข้าชม
 กระดานข่าว
 ข่าวสารส่วนตัว
 ค้นหา
 ดาวน์โหลด
 ติดต่อเรา
 ระบบจองห้องประชุม  
 การจัดการสอนออนไลน์>  
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช> 
 องค์การวิชาชีพฯ 
 ระบบงานสารบรรณ     
 ปฏิทินกิจกรรม วจก.

ข้อมูลสารสนเทศบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลสังคม
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
นักเรียนนักศึกษา
แผนการเรียน
บุคลากร
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
ผลงานดีเด่น
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ตรวจผลการเรียน Online
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 21 มีนาคม 2557
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
ลิ้งค์ สอศ.
แผนกวิชา

 คอมพิวเตอร์กราฟิค        
 อิเล็กทรอนิกส์              
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
 เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 แผนกวิชาสามัญ
 การบัญชี 
 ไฟฟ้า 
 ยานยนต์ 
 เชื่อม
 แผนกวิชาคหกรรม      

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ความพึงพอใจของครูนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม   โดย นายนิพล  แก้วกาหลง  คลิก> [ บทความ]  [วิจัย 5 บท]  
บทคัดย่อ การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคม : กรณีศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม โดย นภัสวรรณ ผงทอง
บทความ "ทำดี มีอาชีพ อย่างมืออาชีพ" โดย นภัสวรรณ ผงทอง 
 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพ ัฒนากิจการนักเรียนนักศึ กษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม (โดย นภัสวรรณ ผงทอง)  
 บทความเผยแพร่ เรื่อง ศูนย์ซ่อม สร้าง อย่างยังยืน เพื่อชุมชน (โดย นภัสวรรณ ผงทอง)
 วิจัยเรื่อง การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมฯ
 วิจัยการศึกษาคาวมพึงพอใจของผู้ศึกษาต่อในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อ วช.นพ.
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (โดย นายอาคม  โอชโร)
 การประเมินโครงการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ 
เอกสารประกอบการสอนวิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (โดย นางปาริชาติ โอชโร)
 งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน 2553
 งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน 2554
 งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน 2555
 เอกสารประกอบการสอน วิชางานมาลัย รหัสวิชา 2406-2101 (โดย นางมุฑิตา  ชัยเพชร)
 ผลงานชุดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (โดย ครูศิราณี  หมู่มี) 

 

ระบบงานภายใน
 งานแนะแนวและสวัสดิการศึกษา
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 งานสารบรรณ
 งานบุคลากร
งานวัดผลและประเมินผล
ระบบงานออนไลน์


ระบบงานบุคคลากร


ระบบงานนักเรียน


ระบบงานสารบรรณ

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

>>ระบบeDLTV NKPTMC<<

>>ระบบeDLTV ของ สอศ.<<

โดยนายเจษฎา แฝงเพชร

ลิ้งค์ อศจ.
 อศจ.นครพนม 
ประชาสัมพันธ์NKPTMC NEWS

 กิจกรรม วจ.นครพนม » กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ฮิต RSS Feed
กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด
  กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

FM 89.00 MHZ NKPTMC

ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ข่าวสารล่าสุด  3 ข่าวสารล่าสุดข่าวสารล่าสุด

งานวิชาการ แจ้ง กำหนดการสอบปลายภาค นร. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. พศ.2556  ข่าวสารล่าสุด

1.กำหนดสอบ ปลายภาคนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. พ.ศ. 2556 (ปวช.1) ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. 2557 2.ครูส่งแบบประเมินผลการเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ. 2557 (เน้น ปวช.3 และ ปวส.2) 3. สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และปวส. 2 วันที่ 3-4 มี.ค. 2557 4. ครูผู้สอนส่งเกรด ปวส. 2 ภายในวันที่ 20 -25 ก.พ.2557

ผู้บันทึก info เมื่อ Wednesday 19 Feb 14@ 14:59:26 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


  ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา www.v-cop.net ประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา วจ.นครพนมทุกคน ปวช.1,ปวส1 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ นักศึกษา. ปวช.3และปวส. 2 ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2556 นี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 20 ก.ย. 2556 นี้/งานประชาสัมพันธ์ :wactharee

ผู้บันทึก info เมื่อ Wednesday 04 Sep 13@ 19:38:11 ICT (47 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


วจ.นครพนม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ขอเรียนเชิญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะผู้ตรวจคตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่ง รายงามผู้ตรวจประเมิน คือ 1.รศ.ธนัท ชัยยุทธ ประธาน 2.ผศ.ไพฑูรย์ พุทธมงคล กรรมการ 3. นายสมพร กิตตินานนท์ กรรมการ 4. นางสาวสุนทรี โสภณโคไคย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 /งานประชาสัมพันธ์

ผู้บันทึก info เมื่อ Wednesday 03 Jul 13@ 11:15:16 ICT (78 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)ข่าวสารประจำวัน 10 ข่าวสารประจำวัน
 · (ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา)  คำถามยอดฮิต จากนักเรียน นักศึกษา กู... (111 ครั้ง) Tuesday 25 Jun 13@ 20:41:19 ICT 
 · (ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา)  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัว... (82 ครั้ง) Tuesday 25 Jun 13@ 20:22:54 ICT 
 · (ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา)  แบบบันทึกการคัดกรองตรวจสอบพฤติกรรมน... (102 ครั้ง) Monday 17 Jun 13@ 16:04:38 ICT 
 · (ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา)  รายละเอียด โครงการเยี่ยมบ้าน 1/56 (178 ครั้ง) Thursday 13 Jun 13@ 17:44:58 ICT 
 · (ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา)  แบบรายงานผล งานครูที่ปรึกษา (87 ครั้ง) Thursday 13 Jun 13@ 17:34:22 ICT 
 · (ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา)  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประ... (74 ครั้ง) Wednesday 12 Jun 13@ 15:43:22 ICT 
 · (ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา)  คำสั่งงานครูที่ปรึกษา 1/2556 (94 ครั้ง) Wednesday 12 Jun 13@ 15:24:37 ICT 
 · (งานประชาสัมพันธ์)  ปชส: แจ้งกำหนดการ พิธีไหว้ครู และพิ... (123 ครั้ง) Wednesday 05 Jun 13@ 17:52:45 ICT 
 · (งานประชาสัมพันธ์)  ประชาสัมพันธ์:กำหนดการลงทะเบียนเรีย... (109 ครั้ง) Tuesday 14 May 13@ 08:49:52 ICT 
 · (งานประชาสัมพันธ์)  ประชาสัมพันธ์: นักศึกษาเข้าใหม่ ระด... (92 ครั้ง) Tuesday 14 May 13@ 08:39:41 ICT 

หน้า:

[ ข่าวทั้งหมด ]

งานพัสดุ

 ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (20 มกราคม 2557)

ร่างTOR โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1 หลัง (17 มกราคม 2557)

ร่างTOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (17 มกราคม 2557)

 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์(10 ธันวาคม 2556)
ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล้กทรอนิกส์การซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการและสื่อสารการเรียนรู้ระบบบริหารงานเอกสารในสถานประกอบการ 5/2556 (25เมษายน2556)
ร่างTOR ชุดปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดการงานเอกสารในสถานประกอบการ (19เมษายน2556
TOR โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการและสื่อสารการเรียนรู้ระบบบริหารงานเอกสารในสถานประกอบการ (ประกาศครั้งที่ 2) (4 มีนาคม 2556)
  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน  พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 6 กุมภาพันธ์ 2556) 

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน และระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (11 สิงหาคม 2554)
      สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 40 เครื่อง (28 เมษายน 2553)

      สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม  
270 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4251-2434 ต่อ 111
E-Mail nkptmc@gmail.com
 


ลิ้งค์หน่วยงานในจังหวัด

จังหวัดนครพนม


GURU online

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ GURU Online
โดยเปิดหลักสูตรการอบรม ดังนี้

1.หลักสูตรพัฒนาครูให้มีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.หลักสูตรการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(9รูปแบบ)
3.หลักสูตรพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
4.หลักสูตรพัฒนาครูสำหรับสอนเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน
5.หลักสูตรพัฒนาครูสำหรับสอนเด็กที่บกพร่องทางการมองเห็น
6.หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
7.หลักสูตรศาสนพิธีสำหรับผู้บริหาร
8.หลักสูตรบริหารบุคลิกภาพ


สามารถอบรมได้ที่ http://www.guruonline.in.th
โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ประมวลภาพกิจกรรม


คุณจะต้อง สมัครสมาชิก ก่อน จึงสามารถเข้าชมภาพที่มีเครื่องหมาย (*) ได้


ห้องแสดงภาพ


หน้า 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

เชิญดาว์นโหลดข่าววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนชั่นข่าวไท

........................................................................................................................................................................................................................

 ฉบับที่ ๕๕ ประจำเดือนธันวาคม       พ.ศ. ๒๕๕๑
 ฉบับที่ ๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ฉบับที่ ๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน       พ.ศ. ๒๕๕๒
 ฉบับที่ ๕๙ ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.     พ.ศ. ๒๕๕๒
 ฉบับที่ ๖๐ ประจำเดือน กันยายน       พ.ศ. ๒๕๕๒
 ฉบับที่ ๖๒ ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.      พ.ศ. ๒๕๕๒
 ฉบับที่ ๖๓ ประจำเดือน ธันว่าคม        พ.ศ. ๒๕๕๒
 ฉบับที่ ๖๓ ประจำเดือน มกราคม        พ.ศ. ๒๕๕๓
 ฉบับที่ ๖๗ ประจำเดือน มกราคม        พ.ศ. ๒๕๕๓

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม โทร.042-512434

..........................................................................................................................................................................................................................


ข่าวจาก Admin

 ข่าวจากผู้ดูแลระบบ

 แบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สายวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม 

หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม


ปฏิทินกิจกรรม วจก.นครพนม

ไม่มีกิจกรรมสำหรับวันนี้

ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

 • ผู้อำนวยการ  นายพิเชฎฐ์  หลั่งทรัพย์
        ผู้อำนวยการ

  E-mail:: 
  pi.chet555@hotmail.com

  ฝ่ายแผนงานฯ

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  เอกสารดาวน์โหลด
     ฟอร์มเขียนโครงการ
     ฟอร์มสรุปโครงการฯ (5บท)
    
  ฟอร์มรายงานผลการดำเนินตามโครงการ ปีงบประมาณ 2557
  เอกสารประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
    คำสั่งการปฎิบัติหน้าที่
    แบบประเมินสถานศึกษา
    คู่มือการประเมินสถานศึกษา
    แบบการเขียนรายงานส่งงานประกัน
  สรุปรายงาน

  แผนปฏิบัติการประจำปี
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2553
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2554
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
  แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2553-2556
  สรุปการดำเนินการ
  สรุปการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2553
  สรุปการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2554
  สรุปการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2555

  นางสาวมัสยา  อุ่นอาสา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  E-Mail : Nunam_1991@windowslive.com

   

  แบบสำรวจ
  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ
  เยี่ยม
  สุดยอด
  ใช้ได้!
  แย่มากมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 409
  คำแนะนำ: 85
  งานประกันคุณภาพฯ

  การประกันคุณภาพการศึกษา  
  แผนผังการบริหารงาน    
  แผนผังการบริหารงานสาขา     
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

  ปฏิทินปฏิบัติงาน55            
  การรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.   
    
  เกณฑ์การประเมินรอบ 3 สมศ.  
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
     รายงาน  (SAR)  ปี 2550
     รายงาน  (SAR)  ปี 2551
     รายงานประเมนตนเองโดยต้นสังกัด ปี 2551
     รายงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

     รายงาน  (SAR)  ปี 2552
    
  รายงาน  (SAR)  ปี 2553 
     รายงาน  (SAR)  ปี 2554
     รายงานประเมินตนเองโดยต้นสังกัดปี 2554
     รายงาน  (SAR)  ปี 2555
  โปรแกรมคำนวณ Excel  
     คำนวณค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
  คำสังการปฏิบัติงาน ปี 2554    
     รวมคำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  คำสั่งการปฏิบัติงาน ปี 2555
    
  คำสัง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 2555
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่เตรียมรับการประเมินภายนอกฯ 2555
  เอกสารดาวน์โหลด   
       
    
  ฟอร์มประเมินฯ ระดับบุคคล
        เครื่องมือเก็บข้อมูลประเมินรอบที่ 3 สาขาวิชา
  เครื่องมือสำหรับประเมินรอบที่ 3 วิทยาลัยฯ

  แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษา (ว่าง)

  ข้อมูลพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2554
    
  สรุปความพึงพอใจต่อครูผู้สอน
     สรุปรายชื่อสถานประกอบการ
     สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา
     สรุปการไปราชการครู
     สรุปการจัดสรรงบประมาณสาขา
     สรุปผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
  การประเมินสถานศึกษรางวัลพระราชทาน
      เครื่องมือประเมินรอบที่ 3 ฯ   
  แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองสำหรับเจ้าหน้าที่งาน

  ขอบคุณบุคลากร วจ.นพ ทุกท่าน
     ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพฯ
   
  หากมีปัญหาในการทำงาน ติดต่อที่
     Rattana_seang@hotmail.com
        คุณรัตนาภรณ์, คุณวชิรวิทย์

  งานหลักสูตร

  เอกสารงานหลักสูตรฯ
  แผนการสอน ปีการศึกษา 2556

        หลักสูตร 2556

        -  ช่างยนต์ 
         - ไฟฟ้ากำลัง 
         -  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
         -  การบัญชี 
         -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         -  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
         -  อาหารและโภชนาการ 
         -  คหกรรมศาสตร์ 
         -  การโรงแรม 
         -  การท่องเที่ยว 

  ลิ้งค์ดีดี
  ๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
  Live! TV / Radio
  94.0 Bangkok Radio
  91.5 Hotwave
  92.5 กรมประชาสัมพันธ์
  93.0 DNA
  93.5 Radio Vote Satellite
  95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
  98.0 Cool FM
  99.0 Sport FM
  100.5 MCOT
  101 News
  101.5 วิทยุจุฬา
  102.5 GET
  103.5 ModernLove
  104.5 FAT Radio
  106.5 Green Wave
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  Bangkok Post
  แนวหน้า
  สยามรัฐ
  กรุงเทพธุรกิจ
  เนชั่นแชนแนล
  สยามธุรกิจ
  กระแสหุ้น
  เสรีรายวัน
  บ้านเมือง
  เทเลคอม เจอร์นัล
  Mission Thailand
  BusinessThai
  เนชั่นสุดสัปดาห์
  ผู้จัดการรายเดือน
  มติชนสุดสัปดาห์
  บันเทิง / เอนเตอร์เทน
  ตารางรายการ UBC
  จองตั๋วหนัง Major
  เครือ EGV
  อันดับหนังทำเงิน boxoffice
  อันดับเพลงฮิต Hotwave
  88 Global Chart
  RVS Chart
  บริการข้อมูล
  หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
  พยากรณ์อากาศ
  exchange ธ.กสิกรไทย
  exchange ธ.ไทยพาณิชย์
  รายงานราคาทองคำ
  ข่าวจราจร สวพ.91
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
  ยอดค้างชำระ WP1800
  ABAC-KSC Poll
  สวนดุสิต โพล
   
  E-BOOKS

    หลวงปู่คำพันธ์  โฆสปัญโญ

  อ่านเนื้อหาเป็นเอกสาร(PDF)


  รวมเรื่องเล่า หลวงปู่คำพันธ์  โฆสปัญโญ

  ตามรอยธุดงหลวงปู่ 

  เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง


  พญานาคเกี้ยวสมปรารถนา 

  -----------------------------

  >> แนะนำ

  ก่อนดู E-book ให้คุณ<<

  โหลดโปรแกรมดูE-books
   

          Update         

  >> แนะนำ

  ก่อนดู E-book ให้คุณ<<

  โหลดโปรแกรมดูE-books
   

   

  ลิ้งค์-ดีดี


  วิทยุเพื่อการศึกษา
  และพัฒนาอาชีพ

   


  VEC NET INFO


  ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม

   
  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


  270 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม   ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครพนม  48000
  Webmaster : นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์   email:: nkptmc@gmail.com

  Themes by websurin