เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
งานประกันคุณภาพ

คำสั่งงานประกันคณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งโครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฉับบปรับปรุง พ.ศ. 2558
เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556
SAR 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีประเมินซ้ำ ปีการศึกษา 2557

   เอกสารดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2561 
 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2560   

แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 
คู่มือประกันคุณภาพ 2557
มาตรฐานการบริหารงานสถานศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมุลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษษ พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาขีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
 
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

   -  เอกสารงานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มงานหลักสูตร
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2558
ชุดเบิกค่าสอนนอกเวลา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1/2558
ตารางการมาปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู / ครูจ้างสอน / บุคลากร
ชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2558
งานครูที่ปรึกษา
เว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 12 กรกฎาคม 2560
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"
คำสั่ง วท.นครพนม

 คำสั่ง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  ดาว์นโหลดได้ที่นี่ 
  คำสั่งเลขที่ 250/2558 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา  2558 

  คำสั่งเลขที่ 213/2559 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา  2559 

คำสั่งเลขที่ 253/2560 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 


แนะนำวิทยาลัย


คุณธรรม5ประการสู่5ห้องชีวิต


                     


ข่าวสารล่าสุด  3 ข่าวสารล่าสุดข่าวสารล่าสุด

กำหนดเปิด -ปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และกำหนดวันลงทะเบียนเรียน  ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม งานทะเบียน ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ปวช.๑ ในวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๐ / ปวช.๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ /ปวช.๓ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปวส.๑ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปวส.๒ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บันทึก info เมื่อ Thursday 12 Oct 17@ 15:20:35 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  ข่าวสารล่าสุด

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันชนนพรรษา ๑๒ สิงหาคม และวิทยาลัยเทคนิคนครพนมรวมใจภักดี ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

ผู้บันทึก info เมื่อ Tuesday 08 Aug 17@ 14:57:23 ICT (50 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่๑  ข่าวสารล่าสุด

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี วันที่ ๘ มิถุนายน๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร ๕ ชั้น ๑รายชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่๑ ๑นางสาวศิริลักษณ์ แผงไม้ ๒.นางสาวศิริรัตน์ พุทธรัตน์ ๓.นายธนภัทร โพธิ์ทอง ๔.นางสาวปิยะธิดา โยลัย ๕.นางสาวดวงมณี เหลาบัว

ผู้บันทึก info เมื่อ Thursday 08 Jun 17@ 09:22:17 ICT (69 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)ข่าวสารประจำวัน 10 ข่าวสารประจำวัน
 · (PHP-Nuke)  ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง... (71 ครั้ง) Thursday 08 Jun 17@ 09:12:53 ICT 
 · ()   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ว... (637 ครั้ง) Monday 08 Jun 15@ 10:17:44 ICT 
 · ()  ประกวดขวัญใจเทคนิค ดาว เดือน ดาวเที... (848 ครั้ง) Monday 08 Jun 15@ 10:09:38 ICT 
 · ()  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม... (1,201 ครั้ง) Friday 24 Apr 15@ 10:26:53 ICT 
 · (คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพน)  คำสั่ง วทก.นพ.57 (689 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 16:06:27 ICT 
 · (PHP-Nuke)  อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจ... (645 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 09:13:45 ICT 


[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รูปภาพ จำนวน 4 รูป RSS Feed
ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐
  บรรยากาศ การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ทั้งภาครัฐและเอกชน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ให้กับจังหวัดนครพน... รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feed
มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ให้กับจังหวัดนครพน...
  ๙ ตค.๖๐ นายจักรี อุไรวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนมและนางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี รองผู้อำนว...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน-ตารางสอน ประจำปีก... รูปภาพ จำนวน 5 รูป RSS Feed
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน-ตารางสอน ประจำปีก...
  ๑๒ ตุลาคาคม ๒๕๖๐ นางนิพาพร คัดธนะเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯและนางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี รองผู้อำ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะE to E... รูปภาพ จำนวน 23 รูป ฮิต RSS Feed
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะE to E...
  ๑๐ ตค. ๒๕๖๐ ท่านรองจักรีอุไรวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดใน โครงการฝ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ๒๓ ต.ควันปิยมหาราช รูปภาพ จำนวน 5 รูป RSS Feed
๒๓ ต.ควันปิยมหาราช
  นางนิพาพร คัดธนะเงิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิทย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมBig Cleaing Day รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
กิจกรรมBig Cleaing Day
  14 ต.ค. 2560นักเรียนนักศึกษา ลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดยท่านรองนิพาพร คัดธนะเงิน และท่านรองจั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ »  นายจักรี อุไรวงศ์ รองผอ. กราบลาอุปสมบท ถวายเป็นพร... RSS Feed
 นายจักรี อุไรวงศ์ รองผอ. กราบลาอุปสมบท ถวายเป็นพร...
  ด้วย นายจักรี อุไรวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนมจะขอลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทวิศึกษา ปวช 2 สาขาอิเล็คทรอนิกส์ รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
ทวิศึกษา ปวช 2 สาขาอิเล็คทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคทำการเรียนการสอน นศ.ปวช. 2 สาขาอิเล็กทรอนิส์โดยมีครูเชิดศักดิ์ ศรีผ่องงาม ให้ ความรู้ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)

v-cop(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) นักศึกษาปรับปรุง Resume ได้ที่นี่  <<<<<<


แฟนเพ็จ วจ.นพ


เว็บไซต์นครพนม

จังหวัดนครพนม


ผู้อำนวยการ


นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.083-144-8555
E-Mail : puichet.l555@gmail.com

 

บทความผู้อำนวยการ
ปี 2554
วิสาขบูชา สัมมาวาจา วจ.นครพนม 19 กรกฎาคม 2554
 การจัดการศึกษาในเรือนจำ 20 พฤษภาคม 2554
 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การจัดการเรียนการสอนร่วม โรงเรียนแกนมัธยม
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอท่าอุเทน 24 เมษายน 2554
 งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 18 ตุลาคม 2554

ปี 2555
Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 15 ตุลาคม 2555
 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ปี 2556
งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 19 ตุลาคม 2556

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 88
คำแนะนำ: 0
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย