เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 30 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
งานประกันคุณภาพ

คำสั่งงานประกันคณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งโครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฉับบปรับปรุง พ.ศ. 2558
เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556
SAR 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีประเมินซ้ำ ปีการศึกษา 2557

   เอกสารดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2557
คู่มือประกันคุณภาพ 2557
มาตรฐานการบริหารงานสถานศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมุลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษษ พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาขีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
 
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

   -  เอกสารงานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มงานหลักสูตร
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2558
ชุดเบิกค่าสอนนอกเวลา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1/2558
ตารางการมาปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู / ครูจ้างสอน / บุคลากร
ชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2558
งานครูที่ปรึกษา
เว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 28 เมษายน 2558
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (ตำแหน่ง ครูจ้างสอน) 
  สาขาวิชาการบัญชี    

(ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูจ้างสอน)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์เรือนจำ) 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ)
 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ /เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ) 

(ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.042-512434 แฟกซ์.042-512435


ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2  รับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2560  เอกสารประกาศรับสมัคร ไฟล์ pdf
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
270 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 042512434 โทรสาร. 042512435

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560

(ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.042-512434 แฟกซ์.042-512435


กำหนดการเปิดการเรียนการสอนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑/๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
270 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 042512434 โทรสาร. 042512435

แนะนำวิทยาลัย


คุณธรรม5ประการสู่5ห้องชีวิต


                     

คำสั่ง วท.นครพนม

 คำสั่ง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  ดาว์นโหลดได้ที่นี่ 
  คำสั่งเลขที่ 250/2558 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา  2558 
  คำสั่งเลขที่ 213/2559 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา  2559 อัพโหลดโดย : ครูวีรธรรม  เทสประสิทธิ์


ข่าวสารล่าสุด  3 ข่าวสารล่าสุดข่าวสารล่าสุด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2558  ข่าวสารล่าสุด

ขอเเรียนชิญ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน ศิษย์เก่า ร่วม พิธีไหว้ครูและวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2558 ประจำปีการศึกษา 2558 นี้/งานประชาสัมพันธ์ : wactharee

ผู้บันทึก info เมื่อ Monday 08 Jun 15@ 10:17:44 ICT (545 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


ประกวดขวัญใจเทคนิค ดาว เดือน ดาวเทียม ทูตศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558  ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 ปวส.1 ทุกสาขา เข้าร่วมประกวดขวัญใจเทคนิค ดาว เดือน ดาวเทียม น้องๆสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 500บาทรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัล 500 บาท ทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าประกวดทุกประเภทจะได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นทูตศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ แล้ว พบกันในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2558 / งานประชาสัมพันธ์ wactharee

ผู้บันทึก info เมื่อ Monday 08 Jun 15@ 10:09:38 ICT (749 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม  ข่าวสารล่าสุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจสถานศึกษาและตัววิทยาลัยฯ เปิดเรียนในภาคเรียนที่1/2558 วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 นี้

ผู้บันทึก info เมื่อ Friday 24 Apr 15@ 10:26:53 ICT (1085 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน 0)ข่าวสารประจำวัน 10 ข่าวสารประจำวัน
 · (คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพน)  คำสั่ง วทก.นพ.57 (600 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 16:06:27 ICT 
 · (PHP-Nuke)  อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจ... (567 ครั้ง) Tuesday 25 Nov 14@ 09:13:45 ICT 


[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วท.นครพนม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลั... รูปภาพ จำนวน 17 รูป ฮิต RSS Feed
วท.นครพนม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลั...
  31 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้จัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน (EDUCATION TO EMPLOY...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศ... ฮิต RSS Feed
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศ...
  14 มีนาคม2560พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษประจำปีการศึกษ2559 โดยนายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ผู้อ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วท.นครพนมจัดอบรม รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต RSS Feed
วท.นครพนมจัดอบรม
  17 มีนาคม 2560 จัดอบรม มาตราฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวทั่วไป » โครงการประชุมผู้ปกครองลดปัญหาการออกกลางคัน รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการประชุมผู้ปกครองลดปัญหาการออกกลางคัน
  ทางวิทยาลัยเทคนิคนครพนมโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษาจัดโครงการประชุมผู้ปกครองลดปัญหาการออกกลางคั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอ... ฮิต RSS Feed
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอ...
  วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอบ 2 ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2560
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดศูนย์การเรียนรู้ฮอนด้าขับข... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดศูนย์การเรียนรู้ฮอนด้าขับข...
  วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดศูนย์การเรียนรู้ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวทั่วไป » ภาพการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ภาพการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั... ฮิต RSS Feed
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นั...
  เปิดรับสมัครศูนย์ปลาปาก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

v-cop(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) นักศึกษาปรับปรุง Resume ได้ที่นี่  <<<<<<


แฟนเพ็จ วจ.นพ


เว็บไซต์นครพนม

จังหวัดนครพนม


งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)(ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559)
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558


วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะวิชาชีพ โดยวิธี e-bidding (2 กันยายน 2558)
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 4  (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558)
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 3  (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558)
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ครั้งที่ 2  (ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558)
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม  (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558)

  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา  (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม มีความประสงค์ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ครัั้งที่ 2  (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร  (ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2558) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย.2557)


ภาพงานกิจกรรม


ผู้อำนวยการ


นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.083-144-8555
E-Mail : puichet.l555@gmail.com

 

บทความผู้อำนวยการ
ปี 2554
วิสาขบูชา สัมมาวาจา วจ.นครพนม 19 กรกฎาคม 2554
 การจัดการศึกษาในเรือนจำ 20 พฤษภาคม 2554
 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การจัดการเรียนการสอนร่วม โรงเรียนแกนมัธยม
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอท่าอุเทน 24 เมษายน 2554
 งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 18 ตุลาคม 2554

ปี 2555
Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 15 ตุลาคม 2555
 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ปี 2556
งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 19 ตุลาคม 2556

กระทรวงศึกษาธิการ
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 79
คำแนะนำ: 0
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย