เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
งานประกันคุณภาพ

คำสั่งงานประกันคณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งโครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฉับบปรับปรุง พ.ศ. 2558
เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556
SAR 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีประเมินซ้ำ ปีการศึกษา 2557

   เอกสารดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2561 

 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2561

แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา

คู่มือประกันคุณภาพ  

มาตรฐานการบริหารงานสถานศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมุลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษษ พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาขีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
 
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

   -  เอกสารงานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มงานหลักสูตร
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2558
ชุดเบิกค่าสอนนอกเวลา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1/2558
ตารางการมาปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู / ครูจ้างสอน / บุคลากร
ชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2558
งานครูที่ปรึกษา
เว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 12 กรกฎาคม 2560
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"
สอบ V-NET http://www.allnetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnqu
PHP-Nuke สอบ V-NET ปวช. กำหนดสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปวส. กำหนดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2560
ผู้บันทึก info เมื่อ Wednesday 29 Nov 17@ 13:02:14 ICT (165 ครั้ง)
(มีต่อ... | 93 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กำหนดเปิด -ปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และกำหนดวันลงทะเบียนเรียน
PHP-Nuke วิทยาลัยเทคนิคนครพนม งานทะเบียน ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ปวช.๑ ในวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๖๐ / ปวช.๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ /ปวช.๓ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปวส.๑ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และปวส.๒ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บันทึก info เมื่อ Thursday 12 Oct 17@ 15:20:35 ICT (153 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
PHP-Nuke ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันชนนพรรษา ๑๒ สิงหาคม และวิทยาลัยเทคนิคนครพนมรวมใจภักดี ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
ผู้บันทึก info เมื่อ Tuesday 08 Aug 17@ 14:57:23 ICT (223 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่๑
PHP-Nuke งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี วันที่ ๘ มิถุนายน๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร ๕ ชั้น ๑รายชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่๑ ๑นางสาวศิริลักษณ์ แผงไม้ ๒.นางสาวศิริรัตน์ พุทธรัตน์ ๓.นายธนภัทร โพธิ์ทอง ๔.นางสาวปิยะธิดา โยลัย ๕.นางสาวดวงมณี เหลาบัว
ผู้บันทึก info เมื่อ Thursday 08 Jun 17@ 09:22:17 ICT (204 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
PHP-Nuke ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ผู้บันทึก info เมื่อ Thursday 08 Jun 17@ 09:12:53 ICT (192 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2558
ขอเเรียนชิญ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน ศิษย์เก่า ร่วม พิธีไหว้ครูและวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2558 ประจำปีการศึกษา 2558 นี้/งานประชาสัมพันธ์ : wactharee
ผู้บันทึก info เมื่อ Monday 08 Jun 15@ 10:17:44 ICT (758 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประกวดขวัญใจเทคนิค ดาว เดือน ดาวเทียม ทูตศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 ปวส.1 ทุกสาขา เข้าร่วมประกวดขวัญใจเทคนิค ดาว เดือน ดาวเทียม น้องๆสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 500บาทรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัล 500 บาท ทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าประกวดทุกประเภทจะได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นทูตศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ แล้ว พบกันในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2558 / งานประชาสัมพันธ์ wactharee
ผู้บันทึก info เมื่อ Monday 08 Jun 15@ 10:09:38 ICT (980 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจสถานศึกษาและตัววิทยาลัยฯ เปิดเรียนในภาคเรียนที่1/2558 วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 นี้
ผู้บันทึก info เมื่อ Friday 24 Apr 15@ 10:26:53 ICT (1418 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คำสั่ง วทก.นครพนม: คำสั่ง วทก.นพ.57
คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพน  คำสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม  ดาว์นโหลดได้ที่นี่
 คำสั่งเลขที่ 564/2557 เรื่อง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2558
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 25 Nov 14@ 16:06:27 ICT (810 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คำสั่ง วทก.นครพนม | จำนวน: 0)
อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
PHP-Nuke 24 พ.ย. 2557 อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมประธานดำเนินการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ในการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคฯ ทักษะองค์การวิชาชีพจัดแข่งขันที่วิทยาลัยเทคโนโนโลยีและการจัดการนครพนม การแข่งขันทักษะวิชาชีพซึ่งการแข่งขันประกอบไปด้วย ประเภทวิชาพณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม จัดการแข่งขันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพนม การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคนั้นจะจัดขึ้น ที่ อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่นต่อไป
ผู้บันทึก info เมื่อ Tuesday 25 Nov 14@ 09:13:45 ICT (782 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ผู้อำนวยการ


นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
โทร.083-144-8555
E-Mail : puichet.l555@gmail.com

 

บทความผู้อำนวยการ
ปี 2554
วิสาขบูชา สัมมาวาจา วจ.นครพนม 19 กรกฎาคม 2554
 การจัดการศึกษาในเรือนจำ 20 พฤษภาคม 2554
 การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การจัดการเรียนการสอนร่วม โรงเรียนแกนมัธยม
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอท่าอุเทน 24 เมษายน 2554
 งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 18 ตุลาคม 2554

ปี 2555
Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 15 ตุลาคม 2555
 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ปี 2556
งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วจ.นครพนม 19 ตุลาคม 2556

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 100
คำแนะนำ: 0
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย