"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน"
แนะนำวิทยาลัยฯ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ November 2008
ข้อมูลสถานศึกษา

 หน้าแรก
 ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน
 ประวัติ
 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 พันธกิจ(Mission)
 ทำเนียบผู้บริหาร
 อัตรากำลังบุคลากร
 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
 ข้อมูลนักศึกษา ปวช. ปวส.
 แนะนำและบอกต่อ
 แบบสำรวจ
 เผยแพร่ข่าวสาร
 วารสาร
 หัวข้อเรื่อง
 สารบัญเว็บ
 สถิติการเข้าชม
 กระดานข่าว
 ข่าวสารส่วนตัว
 ค้นหา
 ดาวน์โหลด
 ติดต่อเรา
 ระบบจองห้องประชุม  
 การจัดการสอนออนไลน์>  
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช> 
 องค์การวิชาชีพฯ 
 ระบบงานสารบรรณ     
 ปฏิทินกิจกรรม วจก.

ข้อมูลสารสนเทศบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลสังคม
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
นักเรียนนักศึกษา
แผนการเรียน
บุคลากร
งบประมาณ
ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่
ผลงานดีเด่น
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ตรวจผลการเรียน Online
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 21 มีนาคม 2557
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
ลิ้งค์ สอศ.
แผนกวิชา

 คอมพิวเตอร์กราฟิค        
 อิเล็กทรอนิกส์              
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
 เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 แผนกวิชาสามัญ
 การบัญชี 
 ไฟฟ้า 
 ยานยนต์ 
 เชื่อม
 แผนกวิชาคหกรรม      

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ความพึงพอใจของครูนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม   โดย นายนิพล  แก้วกาหลง  คลิก> [ บทความ]  [วิจัย 5 บท]  
บทคัดย่อ การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคม : กรณีศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม โดย นภัสวรรณ ผงทอง
บทความ "ทำดี มีอาชีพ อย่างมืออาชีพ" โดย นภัสวรรณ ผงทอง 
 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพ ัฒนากิจการนักเรียนนักศึ กษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม (โดย นภัสวรรณ ผงทอง)  
 บทความเผยแพร่ เรื่อง ศูนย์ซ่อม สร้าง อย่างยังยืน เพื่อชุมชน (โดย นภัสวรรณ ผงทอง)
 วิจัยเรื่อง การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมฯ
 วิจัยการศึกษาคาวมพึงพอใจของผู้ศึกษาต่อในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อ วช.นพ.
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (โดย นายอาคม  โอชโร)
 การประเมินโครงการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ 
เอกสารประกอบการสอนวิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (โดย นางปาริชาติ โอชโร)
 งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน 2553
 งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน 2554
 งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน 2555
 เอกสารประกอบการสอน วิชางานมาลัย รหัสวิชา 2406-2101 (โดย นางมุฑิตา  ชัยเพชร)
 ผลงานชุดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (โดย ครูศิราณี  หมู่มี) 

 

ระบบงานภายใน
 งานแนะแนวและสวัสดิการศึกษา
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 งานสารบรรณ
 งานบุคลากร
งานวัดผลและประเมินผล
ระบบงานออนไลน์


ระบบงานบุคคลากร


ระบบงานนักเรียน


ระบบงานสารบรรณ

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

>>ระบบeDLTV NKPTMC<<

>>ระบบeDLTV ของ สอศ.<<

โดยนายเจษฎา แฝงเพชร

ลิ้งค์ อศจ.
 อศจ.นครพนม 
  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ"
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม


โทรศัพท์ 0-4251-2434 โทรสาร 0-4251-2435
http://www.nkptmc.ac.th
E-mail : mr.jassada.f@gmail.com
กิจกรรมที่หัวข้อ ::
เนื้อหา ::

 
โดย :
อ่าน 1 ครั้ง

270 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม   ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครพนม  48000
Webmaster : นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์   email:: nkptmc@gmail.com

Themes by websurin