เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
งานประกันคุณภาพ

คำสั่งงานประกันคณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งโครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฉับบปรับปรุง พ.ศ. 2558
เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556
SAR 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีประเมินซ้ำ ปีการศึกษา 2557

   เอกสารดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2561 

 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2561

แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา

คู่มือประกันคุณภาพ  

มาตรฐานการบริหารงานสถานศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมุลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษษ พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาขีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
 
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

   -  เอกสารงานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มงานหลักสูตร
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2558
ชุดเบิกค่าสอนนอกเวลา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1/2558
ตารางการมาปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู / ครูจ้างสอน / บุคลากร
ชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2558
งานครูที่ปรึกษา
เว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 12 กรกฎาคม 2560
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"
ข่าวล่าสุด  รางวัลเหรียญทองแดง 2 รูป มาใหม่ อ่าน 88 ครั้ง     ๒๓ ต.ควันปิยมหาราช 5 รูป มาใหม่ อ่าน 99 ครั้ง     กิจกรรมBig Cleaing Day 6 รูป มาใหม่ อ่าน 128 ครั้ง      นายจักรี อุไรวงศ์ รองผอ. กราบลาอุปสมบท ถวายเป็นพร... มาใหม่ อ่าน 156 ครั้ง     พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะE to E... 23 รูป มาใหม่ อ่าน 158 ครั้ง    
หน้าแรก ข่าวทั่วไป :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 มอบใบประกาศณียบัตรแก่พี่เลี้ยงลูกเสือ 2 รูป อ่าน 137 ครั้ง137012 ก.ค. 2560
 อาชีวนครพนม เกมส์ 60 10 รูป อ่าน 127 ครั้ง127030 มิ.ย. 2560
 เข้าค่ายลูกเสือปี59 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 18 รูป อ่าน 157 ครั้ง157022 มิ.ย. 2560
 โครงการประชุมผู้ปกครองลดปัญหาการออกกลางคัน 8 รูป อ่าน 590 ครั้ง590026 ส.ค. 2558
 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จัดงานสัปด... 7 รูป อ่าน 687 ครั้ง687019 ส.ค. 2558
 ภาพการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 10 รูป อ่าน 659 ครั้ง659014 ส.ค. 2558
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 17-19ก.พ. 61วิทยาลัยเทคนิคนครพนมจัดอบรมe-Portfolio... 3 รูป มาใหม่ อ่าน 64 ครั้ง64022 ก.พ. 2561
 วท.นครพนมจัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร... 15 รูป มาใหม่ อ่าน 40 ครั้ง40022 ก.พ. 2561
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศ... อ่าน 157 ครั้ง157026 ม.ค. 2561
 โครงการเข้าค่ายพักแรม 22 รูป อ่าน 80 ครั้ง80021 ม.ค. 2561
 รับเงินเรียนฟรี15ปี 1 รูป มาใหม่ อ่าน 87 ครั้ง87020 ธ.ค. 2560
 รางวัลเหรียญทองแดง 2 รูป มาใหม่ อ่าน 88 ครั้ง88020 ธ.ค. 2560
 กำหนดการสอบ V-NET 1 รูป มาใหม่ อ่าน 110 ครั้ง110029 พ.ย. 2560
 รับสมัครประเภคโควต้า มาใหม่ อ่าน 139 ครั้ง139029 พ.ย. 2560
 ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะอาชีวะศึกษาจังหวัด มาใหม่ อ่าน 123 ครั้ง123021 พ.ย. 2560
 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 10 รูป มาใหม่ อ่าน 106 ครั้ง106018 พ.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าว สอศ. :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 "มหาชัยเกมส์" กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้... 2 รูป อ่าน 693 ครั้ง693024 ก.ค. 2557

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย