เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 อัตลักษณ์วิทยาลัย
 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสาร
 กระดานข่าว
 ผลงานดีเด่น
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
งานประกันคุณภาพ

คำสั่งงานประกันคณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งโครงการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฉับบปรับปรุง พ.ศ. 2558
เอกสารเผยแพร่งานประกันฯ
 SAR 2554
 SAR 2555
 SAR 2556
SAR 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กรณีประเมินซ้ำ ปีการศึกษา 2557

   เอกสารดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2561 

 แบบฟอร์ม ssr ส่วนบุคคล 2561

แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา

คู่มือประกันคุณภาพ  

มาตรฐานการบริหารงานสถานศึกษา 2556
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมุลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษษ พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาขีวศึกษา พ.ศ. 2555 ปป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

งานทะเบียน
เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
เอกสารดาว์นโหลด
 
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานวัดผลและประเมินผล
เว็บไซต์งานวัดผลและประเมินผล 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

   -  เอกสารงานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ตัวอย่าง แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง วิจัย 5 บท รายวิชาโครงการ
แบบฟอร์มงานหลักสูตร
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2558
ชุดเบิกค่าสอนนอกเวลา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 1/2558
ตารางการมาปฏิบัติงานสอนของข้าราชการครู / ครูจ้างสอน / บุคลากร
ชุดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2558
งานครูที่ปรึกษา
เว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา


Update 12 กรกฎาคม 2560
หากผลการเรียนที่แสดงเป็น 0 กรุณาติดต่อฝานวัดผลและประเมินผล
พัฒนาโดย ครูเจษฎา แฝงเพชร และ ครูวีรธรรม เทศประสิทธิ์
"มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล"

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มาใหม่ ฮิต     รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รูป มาใหม่ ฮิต     ๒๓ ต.ควันปิยมหาราช จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต     กิจกรรมBig Cleaing Day จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต      นายจักรี อุไรวงศ์ รองผอ. กราบลาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล มาใหม่ ฮิต    
 กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีก... (อ่าน 51 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (10 เม.ย. 2561)กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาร... (อ่าน 92 ครั้ง) จำนวน 21 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (22 มี.ค. 2561)พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 17-19ก.พ. 61วิทยาลัยเทคนิคนครพนมจัดอบรมe-Portfolio... (อ่าน 141 ครั้ง) จำนวน 3 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (22 ก.พ. 2561)17-19ก.พ. 61วิทยาลัยเทคนิคนครพนมจัดอบรมe-Portfolioให้บุคลากรและสถานศึกษาใกล้เคียง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วท.นครพนมจัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร... (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย :  วัชรีย์ (22 ก.พ. 2561)วท.นครพนมจัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 5 ชั้น 3 - พิธีเปิด เวลา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศ... (อ่าน 290 ครั้ง) ฮิต
โดย : ครูวัชรีย์ (26 ม.ค. 2561)วิทยาลัยเทคนิคนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเข้าค่ายพักแรม (อ่าน 152 ครั้ง) จำนวน 22 รูป ฮิต
โดย : wacthrer (21 ม.ค. 2561)19 มกราคม 2561วท.นครพนม นำนักเรียนชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดนคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับเงินเรียนฟรี15ปี (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 1 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (20 ธ.ค. 2560)จากงานการเงินแจ้ง นศ. รับเงินเรียนฟรี15ปี ี1.สำเนาบัตรประชาชน นศ. 2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง 3.สำเนาทะเบียนบ้าน นศ. 4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รางวัลเหรียญทองแดง (อ่าน 156 ครั้ง) จำนวน 2 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (20 ธ.ค. 2560)วท.นครพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษอังกฤษ รางวัลเหรียญทองแดงการพูดสาธิตและรางวัลการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน. ณ อศจ....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กำหนดการสอบ V-NET (อ่าน 175 ครั้ง) จำนวน 1 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (29 พ.ย. 2560)ปวช. กำหนดสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปวส. กำหนดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2560 http://www.allnetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireS...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับสมัครประเภคโควต้า (อ่าน 200 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (29 พ.ย. 2560)สอบถามรายละเอียดวิชาได้ที่งานทะเบียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะอาชีวะศึกษาจังหวัด (อ่าน 174 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (21 พ.ย. 2560)ขอเชิญร่วมกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัด จังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ (อ่าน 148 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (18 พ.ย. 2560)16 พฤศจิกายน 2560. ท่านผู้อำนวยการพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษานครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเ... (อ่าน 155 ครั้ง) จำนวน 7 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (15 พ.ย. 2560)ท่านนิพาพร คัดธนะเงิน ประธานในพิธี ประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมวิชาการองค์การนักษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ... (อ่าน 149 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (15 พ.ย. 2560)ท่านนิพาพร คัดธนะเงิน ประธานในพิธี ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับป้ายโรงเรียนศีล5ประทานมาโดยสมเด็จพระรัชมังคลาจาร... (อ่าน 148 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (15 พ.ย. 2560)วันนี้13 พ.ย.60วิทยาลัยเทคนิคนครพนมได้รับป้ายโรงเรียนศีล5ประทานมาโดยสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (อ่าน 151 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (14 พ.ย. 2560)ท่านวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ประธานกรรมการ ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับกลุ่มจังหวัดสถ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ๒๓ ต.ควันปิยมหาราช (อ่าน 162 ครั้ง) จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (23 ต.ค. 2560)นางนิพาพร คัดธนะเงิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ร่วมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 154 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย :  วัชรีย์ (19 ต.ค. 2560)บรรยากาศ การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ทั้งภาครัฐและเอกชน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมBig Cleaing Day (อ่าน 195 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (14 ต.ค. 2560)14 ต.ค. 2560นักเรียนนักศึกษา ลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดยท่านรองนิพาพร คัดธนะเงิน และท่านรองจักรีอุไรวงศ์ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมBig Cleaing Day ซึ่ง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ให้กับจังหวัดนครพน... (อ่าน 173 ครั้ง) จำนวน 1 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : วัชรีย์ (12 ต.ค. 2560)๙ ตค.๖๐ นายจักรี อุไรวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนมและนางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 3
1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่... มาใหม่
28 ก.พ. 2558
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
28 ก.พ. 2558
 รับสมเด็จฯเ โรงเรียนตชด. บ้านหาดทรายเพต.หนองเทาอ.ท่าอุเทนจ.นครพนม
11 ส.ค. 2557
 เปิดศูนย์ Fix it center อบต. วังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
17 ส.ค. 2557
 ศูนย์Fix it center บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
17 ส.ค. 2557
ทั้งหมด

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   270 ถนนเฟื่องนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  48000


พัฒนาโดย : ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายเจษฎา  แฝงเพชร, นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์, นายทัศน์พงษ์ บางทราย